บริการของเรา


บริการของเรา

ตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบบัญชีบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน สหกรณ์ บริษัทมหาชน บริษัทประกันภัย มูลนิธิ สมาคม
ให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำงบการเงิน ภาษีอากร และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ
ตรวจสอบภายใน บริการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ โดยผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ


 

ทำบัญชี
รับทำบัญชี ปิดบัญชีรายเดือน รายปี ปิดตรงรอบ ไม่ตรงรอบ
ชำระบัญชี เปิดบริษัทใหม่ บัญชีทรัพย์สิน บัญชีเงินเดือน บัญชีสินค้ารายตัว
บัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้รายตัว บัญชีต้นทุน บัญชีเพื่อการบริหาร
จัดทำสมุดรายวันขั้นต้น สมุดบัญชีเเยกประเภท สมุดรายตัว งบทดลอง งบการเงิน งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม


 
วางแผนให้คำปรึกษา
วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อากรเเสตมป์ ภาษีโรงเรือน กรอกเเบบภาษี
เข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อชี้เเจง ปรึกษาเกี่ยวกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย กฎหมายธุรกิจ วางระบบบัญชี ออกแบบระบบ แปลเอกสาร ออกแบบและสร้างเว๊บไซด์


 
จดทะเบียน ยื่นเอกสารนิติกรรม
จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ จดทะเบียนกับกรมสรรพากร
ยื่นงบการเงิน ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ประกาศหนังสือพิมพ์
จัดทำรายงานการประชุม บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ใบอนุญาตทำงาน (Work permit)
จดทะเบียนร้านค้า เครื่องหมายการค้า เปลี่ยนแปลงกรรมการ ฯลฯ 
บริการด้านที่อยู่อาศัย
บริการด้านที่อยู่อาศัย วางเเผนและให้คำปรึกษาปัญหาด้านอสังหาริมทรัพย์
รับเขียนโครงการกู้เงิน จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study)
ปรึกษาปัญหาด้านการดำเนินธุรกิจ การขอสินเชื่อ
ปรึกษาปัญหาด้านเอกสารทุกรูปเเบบ